Phê duyệt danh mục dự án bảo tồn khu đất ngập nước

Ngày 09/07/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 9/7 về việc phê duyệt danh mục dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”.

Dự án do Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) với các nội dung chính gồm cơ quan chủ quản Dự án là Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Chủ Dự án là Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường. Các cơ quan đồng thực hiện gồm Tổng cục Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên-Huế.

Các kết quả chính của Dự án là ban hành chính sách, quy định, khung quy hoạch cho việc bảo tồn đất ngập nước; tăng cường năng lực của các bộ liên quan trong quản lý hệ thống các khu bảo tồn ngập nước; xây dựng và vận hành hai khu bảo tồn đất ngập nước mới; nâng cao năng lực cấp tỉnh trong quản lý bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về giá trị các hệ sinh thái đất ngập nước, quản lý và sử dụng bền vững trong sinh cảnh liên kết rộng hơn; việc bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước được lồng ghép vào các quy hoạch, kế hoạch chính tại các tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên-Huế; giảm thiểu những mối đe dọa từ sinh kế địa phương đối với đa dạng sinh học trong vùng.

Thời gian thực hiện Dự án là bốn năm kể từ khi Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện hơn 18 triệu USD.