Tên dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

Kết quả 1 theo Khung hỗ trợ phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF)

Chính sách kinh tế của Chính phủ hỗ trợ tăng trưởng công bằng, toàn diện và bền vững hơn

Kết quả chính của Kế hoạch Chiến lược môi trường và phát triển bền vững của UNDP:
Huy động tài chính cho môi trường

Kết quả phụ của Kế hoạch Chiến lược của UNDP: Lồng ghép môi trường và năng lượng

(Các) kết quả mong đợi của Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc (UN):
Kết quả 1: Chính sách kinh tế của Chính phủ hỗ trợ tăng trưởng công bằng, toàn diện và bền vững hơn.
Đặc biệt, Kết quả 1.4: Vào năm 2016, các cơ quan chính ở Trung ương và địa phương, trong mối quan hệ
đối tác với khối tư nhân và các cộng đồng, thực hiện và giám sát luật, chính sách, chương trình để sử
dụng hiệu quả hơn nữa tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường và để thực hiện các cam kết theo các
công ước quốc tế

(Các) kết quả mong đợi của Kế hoạch Một UN
Kết quả 1.4.2: Các chính sách, quy hoạch được xây dựng và áp dụng phù hợp để thiết lập một hệ thống
khu bảo tồn (PA) các vùng đất ngập nước, quản lý hiệu quả hơn ba hệ thống khu bảo tồn (đất liền, biển và
ven biển, đất ngập nước) và bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia và cộng đồng

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Cơ quan chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)
Cơ quan đồng thực hiện và các đối tác có trách nhiệm liên quan: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA)/Tổng cục Môi trường (VEA), Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình (Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình), Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên – Huế (Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế)

—Chi tiết xem tại đây