Cơ cấu tổ chức quản lý của dự án bao gồm:

  • Ban Chỉ đạo dự án;
  • Chủ dự án (NIP), đại diện bởi Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) dưới sự điều hành của Giám đốc dự án quốc gia;
  • Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP);
  • Các cơ quan phối hợp thực hiện;
  • Nhóm công tác kỹ thuật;
  • Văn phòng UNDP tại Việt Nam với vai trò là cơ quan giám sát đại diện cho GEF.

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN DỰ ÁN

Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan chủ quản của dự án, chịu trách nhiệm giải trình với Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc:
– Sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước và quốc tế được xác định cho dự án;
– Các sản phẩm và kết quả của dự án;
– Sự phối hợp giữa các bên tham gia dự án, đặc biệt là các đối tác cấp quốc gia.

 

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN
Ban Chỉ đạo dự án quốc gia bao gồm các đại diện lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT),Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT),Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

 

CHỦ DỰ ÁN (NIP):

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), đại diện bởi Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) dưới sự điều hành của Giám đốc dự án quốc gia;

Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP): Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (BCA)/Tổng cục Môi trường (VEA);

 

CƠ QUAN ĐỒNG THỰC HIỆN (CIP):
Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường tham gia vào dự án với tư cách là cơ quan đồng thực hiện (CIP). CIP có trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện các hoạt động của dự án phù hợp với kế hoạch quý và kế hoạch năm đã được quy định tại Hợp đồng trách nhiệm (LOA) giữa NIP và CIP.

 

CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DỰ ÁN TẠI ĐỊA PHƯƠNG:
Hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Thái Bình là những đối tác/đơn vị phối hợp thực hiện chính của dự án, trong đó các Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối thực hiện.
Hai tỉnh có trách nhiệm trong việc huy động các nguồn lực, bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho dự án trong trường hợp cần thiết.
Hai tỉnh có trách nhiệm duy trì và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn ĐNN được thành lập trong quá trình triển khai dự án và sau khi dự án kết thúc.