HỢP PHẦN 2: Các khu bảo tồn ĐNN mới được thành lập và năng lực hệ thống cho việc quản lý hiệu quả các khu bảo tồn này được tăng cường

Hợp phần 1 hướng tới công tác khắc phục những bất cập hiện có trong hệ thống khu bảo tồn tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và cá nhân trong công tác thành lập và quản lý hệ thống các khu bảo tồn ĐNN. Các kết quả dự kiến đạt được theo Mục tiêu 1 gồm những kết quả sau:

Kết quả 1.1: Ban hành chính sách, quy định, khung quy hoạch cho công tác bảo tồn ĐNN
Kết quả này hướng tới mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý và quy hoạch về bảo tồn ĐNN ở Việt Nam, bao gồm các hoạt động:
– Sửa đổi và và cập nhật hệ thống phân loại ĐNN và dự thảo văn bản pháp luật về phân loại ĐNN ở Việt Nam;
– Xây dựng Nghị định mới về bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN thay thế Nghị định 109/2003/NĐ-CP;
– Xây dựng các hướng dẫn pháp lý liên quan nhằm làm rõ và hướng dẫn thực hiện Nghị định mới;
– Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về ĐNN đến năm 2020.

Kết quả 1.2: Tăng cường năng lực cấp trung ương trong công tác quản lý các khu bảo tồn ĐNN
Kết quả này hướng tới khắc phục những bất cập về năng lực thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn ĐNN tại cấp trung ương. Kết quả này bao gồm các hoạt động như sau:
– Phát triển và đào tạo nguồn lực cấp trung ương về bảo tồn và quản lý ĐNN ;
– Đào tạo kỹ thuật cho các đơn vị và bộ phận chủ chốt thuộc Bộ TN&MT và các bên liên quan cấp trung ương;
– Xây dựng và vận hành Nhóm công tác ĐNN cấp quốc gia (NWWG).

Kết quả 1.3: Thành lập và vận hành hai khu bảo tồn ĐNN mới
Dự án sẽ hỗ trợ thành lập hai khu vực bảo tồn ĐNN mới: khu vực bảo tồn ĐNN Tam Giang – Cầu Hai tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực bảo tồn ĐNN Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Các hoạt động chính bao gồm:
– Điều tra cơ bản, đánh giá và tham vấn các bên liên quan nhằm hỗ tợ thành lập khu bảo tồn ĐNN Tam Giang – Cầu Hai và Thái Thụy, Thái Bình;
– Xây dựng dự án thành lập hai khu bảo tồn ĐNN tại hai tỉnh;
– Thiết lập Ban Quản lý khu bảo tồn ĐNN và vận hành hoạt động của Ban quản lý;
– Xây dựng hướng dẫn về việc thành lập, vận hành và quản lý các khu bảo tồn ĐNN;

Kết quả 1.4: Tăng cường năng lực cấp tỉnh về bảo tồn và quản lý ĐNN và sử dụng bền vững
Kết quả này tập trung nâng cao năng lực của các cán bộ Sở TNMT và Ban quản lý các khu bảo tồn ĐNN trong việc lập kế hoạch và quản lý hiệu quả công tác bảo tồn các khu ĐNN. Kết quả này bao gồm các hoạt động sau:
– Xây dựng tài liệu đào tạo năng lực cấp địa phương về bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững ĐNN;
– Đào tạo cho các Sở TNMT, Sở NN&PTNT về lập kế hoạch bảo tồn và quản lý;
– Đào tạo cho Ban Quản lý về bảo tồn, quản lý ĐNN và lựa chọn các giải pháp tài chính bền vững;
– Tăng cường hợp tác liên ngành giữa các bên liên quan tại cấp tỉnh/huyện thông qua hoạt động của nhóm công tác ĐNN cấp địa phương (LWWG).