Các vùng đất ngập nước có lợi ích hết sức quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Các vùng đất ngập nước không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, dược phẩm cho con người; mà còn là những vùng sản xuất quan trọng về thủy sản, nông nghiệp, là những điểm thu hút du lịch; là nơi chứa đựng nhiều giá trị đa dạng sinh học, và là điểm di trú của các loài chim nước, các loài thủy sinh quý, hiếm. Đặc biệt, đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì chất lượng nước ở các sông hồ; lưu giữ nước; nạp nước ngầm; lưu trữ carbon; điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch hại.

Việt Nam có trên 10 triệu ha là đất ngập nước với sự đa dạng về kiểu, loại hình cảnh quan và sinh thái, phong phú về tài nguyên đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái. Một phần năm dân số Việt Nam đang sống tại các vùng đất ngập nước và phụ thuộc trực tiếp vào việc khai thác, sử dụng các sản phẩm của đất ngập nước.

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (2015 – 2018) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) nhằm hỗ trợ giải quyết các bất cập liên quan đến bảo tồn và quản lý hiệu quả ĐNN. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Chủ dự án. Dự án được tiến hành triển khai thí điểm tại hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dài hạn:
Thành lập các khu bảo tồn ĐNN mới và xây dựng năng lực cho việc quản lý hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu sinh cảnh liên kết.

Mục tiêu ngắn hạn:
– Thành lập khu bảo tồn ĐNN mới tại các tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế và xây dựng năng lực quản lý hiệu quả các khu bảo tồn này;
– Đảm bảo lồng ghép quản lý và bảo tồn ĐNN vào các sinh cảnh liên kết rộng hơn.

 


Dự án gồm 2 hợp phần chính:

HỢP PHẦN 1

Thành lập 02 khu bảo tồn đất ngập nước mới tại các tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế và xây dựng năng lực quản lý hiệu quả các khu bảo tồn nêu trên:
- Ban hành chính sách, quy định, khung quy hoạch về quản lý bảo tồn đất ngập nước.
- Xây dựng và vận hành hai khu bảo tồn đất ngập nước mới.
- Tăng cường năng lực cấp quốc gia về quản lý bảo tồn đất ngập nước.
- Nâng cao năng lực cấp tỉnh trong quản lý bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

HỢP PHẦN 2

Đảm bảo tính đồng nhất của các khu bảo tồn đất ngập nước trong mối liên hệ với các sinh cảnh liên kết:
- Nâng cao nhận thức về giá trị các hệ sinh thái đất ngập nước, quản lý và sử dụng bền vững trong sinh cảnh liên kết rộng hơn.
- Việc bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước được lồng ghép vào các quy hoạch, kế hoạch chính tại các tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế.
- Giảm những mối đe dọa từ sinh kế địa phương đối với đa dạng sinh học trong vùng.